Pred vami je interaktivna prijavnica za Dneve kmetijstva v slovenski Istri. Prijavnico morate v celoti izpolniti in jo poslati s klikom na POŠLJI PRIJAVO ali poslati v fizični obliki po pošti na naslov naveden na prijavnici.

Po prejemu pravilno izpolnjene prijavnice vam bomo v največ  sedmih delovnih dneh na podlagi podatkov na prijavnici izstavili račun za sodelovanje na sejmu Dnevi kmetijstva v slovenski Istri. Ko se račun poravna je vaša rezervacija dokončna.

S klikom na POŠLJI PRIJAVO ali podpisom prijavnice potrjuje ponudnik verodostojnost posredovanih podatkov in naročila storitev ter priznava in sprejema pogoje sodelovanja na sejmu Dnevi kmetijstva v slovenski Istri 2019. Prijavnica mora biti oddana najkasneje do 10. septembra 2019.

Letošnja osrednja tema našega sejma so OLJKE, torej vsi produkti in aktivnosti, ki so povezani z oljkami.

Vsi ponudniki, ki se boste prijavili pravočasno in bodo vaši produkti povezani z oljkami, vam bomo priznali 15% popust pri najemu stojnice oz. najema prostora. (npr. ponudba različnih oljčnih mazil, čajev, predstavitev uporabe lesa oljke,...)

Za vse dodatne informacije smo vam na voljo na: telefonski številki 051 601 969 in po elektronski pošti david@tojeto.si..

Vsi razstavljalci iz istrske regije bodo deležni dodatnega popusta v skupni vrednosti do 15 odstotkov.

Prijavnica je hkrati tudi pogodba. Izpolni jo ponudnik v celoti, nepopolne prijavnice ne bomo upoštevali, prijavnica se dostavi najkasneje v roku navedenem za prijavo, izvajalcu prireditve.

Račun za naročene storitve izstavi Skupina TOJETO d.o.o., vse cene so brez DDV.   Dodatno opremo in podaljške si mora ponudnik priskrbeti sam. O tem mora obvestiti organizatorja prireditve. Sam krije tudi vse dodatne stroške. Več podrobnosti je navedenih v Pogojih sodelovanja na dnu strani.

Prijavnica

Podatki o razstavljalcu
Prosimo, navedite točne podatke. Podatki se bodo uporabili v promocijskem gradivu.
Naziv organizacije oz. ime in priimek v primeru samostojnega podjetnika
Ime in priimek
Ulica in hišna številka, poštna številka, kraj
http://
Davčni zavezanec *
Predstavitev in ponudba
Opis vaše organizacije v ENEM stavku (npr. slogan ali dejavnost)
Do 500 besed
Področje *
Izberite v katero področje spadate
Področje ponudbe
Sodelovanje na sejmu
Izberite eno od spodnjih opcij: predstavitvene stojnice, stojnice za prodajo ali najem prostora.
Stojnica - predstavitev
V ceno sta šteta oba sejemska dneva.
Stojnica - prodaja
V ceno sta šteta oba sejemska dneva.
Najem prostora (zunanje površine)
V ceno sta šteta oba sejemska dneva.
Navedi s številko
Lokacija *
Električni porabnik *
V kolikor boste na prodajnem mestu potrebovali električni priključek, obkljukajte možnost.
Navedite v primeru, da imate posebne zahteve (npr. večji razstavni prostor, poseben najem brez stojnice, ...)
Pogoji sodelovanja *
Pogoji sodelovanja so navedeni na dnu te strani.
Pred prijavo
Preverite podatke pred oddajo prijavnice. Ko oddate prijavnico, pričakujte odgovor v 7 delovnih dneh s potrditvijo rezervacije in računom za izbrano storitev na vaš e-naslov.
(1) Prijavnico izpolni ponudnik v celoti in s klikom na (POŠLJI PRIJAVO) pošlje prijavnico. S poslano prijavnico ponudnik verodostojnost podatkov in naročila storitev, ter priznava pogoje sodelovanja.

(2) Cene, ki veljajo za sodelovanje na sejmu, so navedene v prijavnici. S podpisom prijavnice ponudnik priznava in sprejema pogoje sodelovanja na sejmu Dnevi kmetijstva v slovenski Istri 2019. Ob prijavi mora ponudnik navesti, koliko stojnici potrebuje in našteti vso ponudbo, ki jo bo na stojnici ponujal. Ponudnik mora ob prijavi navesti tudi morebitni animacijski oz. drugi program, ki ga namerava izvajati ob stojnici (kuhanje, glasba, nastopajoči itd.).

(3) O razstavni prostora oz. rezervacije stojnice prijavljenemu ponudniku odloča izvajalec sejma. Lokacija je potrjena, ko je plačan račun. Za vsak dodatek ob stojnici (mizica, hladilnik, oglasni pano…) je potrebno pridobiti predhodno soglasje izvajalca sejma.

(4) Izvajalec zagotovi vsakemu sodelujočemu ponudniku napis z nazivom ponudnika.

(5) Izvajalec zagotovi vsakemu sodelujočemu ponudniku napeljavo elektrike v bližini stojnice (podaljšek 10m mora ponudnik zagotoviti sam), v kolikor je ponudnik večji odjemalec električne energije mora to naročiti in označiti v prijavnici. V kolikor ponudnik ne naroči, da je večji odjemalec električne energije in zaradi njegovih aparatur pride do izpada, mora ponudnik kriti stroške servisiranja.

(6) Vsi ponudniki morajo s stojnicami ravnati kot dobri gospodarji (poskrbeti morajo, da stojnic ne poškodujejo),skrbeti za red in čistočo na stojnici ter v njeni neposredni bližini. V kolikor ponudnik poškoduje stojnico, se mu zaračuna dvojna cena prijave. Izvajalec ne odgovarja za nastalo škodo na izdelkih sodelujočega ponudnika, ne glede na razlog zaradi katerih je prišlo do škode, ne odgovarja za morebitne kraje izdelkov in drugih predmetov ponudnika in morebitnih kazni, ki bi jih ponudnik prejel s sodelovanjem na sejmu (npr.: zaradi neizstavljanja računov, pomanjkanja ustreznih dovoljenj itd.).

(7) Če se sejem časovno premakne, skrajša, podaljša ali prostorsko preuredi, ponudniki niso upravičeni do povračila škode ali vrnitve vplačane najemnine. Če sejma ni možno izvesti iz razlogov, za katere ne odgovarja organizator (višja sila, stavka, drugo), bo izvajalec vrnil ponudniku že vplačana sredstva za najem stojnice.

(8) Najemnina za uporabo posamezne stojnice, stroške promocijskih storitev in druga vplačila, mora ponudnik poravnati pred sejmom po ceni, ki je navedena v prijavnici in sicer, najkasneje do 10.oktobra 2019. Po dostavi prijavnice izvajalcu sejma, prejme prijavljeni ponudnik račun za najem stojnice, ki ga mora v celoti in brez kakršnega koli odtegljaja poravnati na TRR do zgoraj navedenega datuma.

(9) Izvajalec sejma ima ob prijavi pravico zahtevati od ponudnika obrtno dovoljenje oziroma registracijo z odločbo pristojnega organa, da so izpolnjeni z zakonom določeni pogoji za opravljanje dejavnosti ter vsa ustrezna soglasja pristojnega zdravstvenega in veterinarskega inšpektorata, ker bo ponudnik na prireditvi opravljal promet z živili in s predmeti splošne rabe, degustacije živil ali demonstracijo predmetov splošne rabe oz. gostinsko dejavnost. Izvajalec sejma ima pravico odpovedati sodelovanje ponudnika na sejmu, če ne dostavi zahtevanih dokumentov. Izvajalec ne odgovarja za kazni, ki jih prejmejo ponudniki s strani pristojnih organov v nobenem primeru, zato morajo ponudniki na stojnicah razpolagati z vsemi ustreznimi in veljavnimi dovoljenji za opravljanje prodaje in drugih vsebin v okviru najete stojnice.

(10) Ponudnik, ki za svojo dejavnost na prireditvenem prostoru uporablja grelna telesa in ostale električne naprave (kuhalniki, gospodinjski aparati itd.) ali uporablja odprti ogenj, mora pred pričetkom prireditve dobiti pisno soglasje izvajalca.

(11) Ponudnik, sodelujoči na sejmu se za vse spremembe obveže pridobiti soglasje izvajalca. Za soglasje izvajalca lahko sodelujoči zaprosijo pisno na david@tojeto.si.